Gedeeltelijke kwijtschelding eindejaarspremie: de details zijn bekend!

Datum flash: 

23 dec 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Zoals een maand geleden is aangekondigd, is dankzij onderhandelingen van Horeca Vlaanderen aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de horeca een overheidssubsidie toegekend. Dankzij deze subsidie wordt de uitbetaling van de eindejaarspremie van 2020 verzekerd aan de werknemers. Maar er is nu anderzijds ook een definitieve regeling zodat 80 à 100 miljoen euro bij de horecaondernemers blijft!

Het Waarborgfonds staat in voor de betaling van het deel van de eindejaarspremie dat overeenkomt met de periode van tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis. Deze periode van tijdelijke werkloosheid is namelijk gelijkgesteld met arbeid voor wat de berekening van de eindejaarspremie betreft.

Na de tweede sluiting hebben we de problematiek van de eindejaarspremie meteen aangekaart met minister Dermagne en de federale regering. Er is nu een definitieve regeling: enerzijds krijgen de werknemers wel hun volledige premie en anderzijds moeten onze ondernemers niet betalen voor de periode van ‘tijdelijke werkloosheid via overmacht – corona’. Door deze tussenkomst van de regering blijft er naar schatting 80 tot 100 miljoen euro bij onze ondernemers. Een win-win en een bewijs dat blijvend overleg opnieuw resultaat oplevert!“ , aldus Matthias De Caluwe CEO van Horeca Vlaanderen  

Dankzij deze steun:

  • zullen de ondernemers alleen moeten betalen voor de effectief gewerkte dagen van de werknemer, en de hiermee gelijkgestelde dagen behalve tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis;
  • staat het Waarborgfonds in voor de dagen in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – corona;
  • zijn onze horecawerknemers zeker van hun eindejaarspremie.

Het basisprincipe is dat de werkgever enkel zijn deel moet betalen aan het Fonds:

  • Als in jouw onderneming dit jaar bijvoorbeeld 7 op 12 maanden effectieve prestaties waren en 5 op 12 maanden tijdelijke werkloosheid wegens coronaovermacht, dien je enkel die 7/12de te betalen aan het Sociaal Fonds.
  • Het Fonds zal op haar beurt 5/12de toevoegen met de overheidsmiddelen, om jouw werknemers hun volledige eindejaarspremies uit te betalen.
  • Alles moet wel berekend en aangegeven worden aan het Fonds.

De maatregel is van toepassing op alle werkgevers die vallen onder het Paritair Comité 302 voor de horeca, inclusief de bedrijven die niet gedwongen gesloten zijn geweest (zoals catering, hotels, …).

We geven je graag een voorbeeld om deze steunmaatregel concreet te maken:

  • Een medewerker in een snackbar werkt voltijds, 6 dagen per week, met een bruto-uurloon van € 13,1827. Hij is in dienst geweest gedurende het volledig jaar 2020.
  • Hij heeft dit jaar geen niet-gelijkgestelde periodes, dus heeft hij recht op het maximumbedrag van de eindejaarspremie (164,67 x € 13,1827 = € 2.170,80).
  • Van de 312 dagen in 2020 heeft hij 140 dagen tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis.
  • De tijdelijke werkloosheid vertegenwoordigt dus 44,87% van het totaal aantal dagen. Dit deel is niet ten laste van de werkgever, maar wordt betaald door de subsidie van de overheid.

Voor vragen kan je terecht bij het Waarborgfonds en je sociaal secretariaat. Zij hebben de praktische instructies ontvangen wat de aangifte van de eindejaarspremie voor dit jaar betreft.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen